Algemene voorwaarden

Hieronder vind je de algemene voorwaarden van Spotta. 

Spotta zal altijd voldoen aan de wet- en regelgeving arbeidsomstandigheden, veiligheid, welzijn en de milieuwet-en regelgeving.  Lees hier onze arbo- & milieubeleidsverklaring.

KVK nummer Netwerk VSP:  30051041 0000

Utrecht, december 2008 
ALGEMENE VOORWAARDEN NETWERK VSP 

 
1. TOEPASSELIJKHEID 
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en aanbiedingen van en alle 
overeenkomsten met Netwerk VSP B.V., met betrekking tot de door haar te verrichten diensten. 
Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voorzover deze door partijen uitdrukkelijk 
en schriftelijk zijn overeengekomen. 
 
2. AANBIEDINGEN, OFFERTES EN TARIEFLIJSTEN 
2.1 Alle aanbiedingen en offertes van Netwerk VSP zijn vrijblijvend. Bij samengestelde 
prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen de voor het geheel 
opgegeven prijs. 
2.2 Elke aanbieding of offerte is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op de 
uitvoering onder normale omstandigheden. Mochten de in de aanbieding of offerte genoemde 
aantallen, formaten of gewichten gewijzigd worden, of bij de uitvoering van een opdracht 
afwijkingen worden geconstateerd met de voor deze opdracht uitgebrachte offerte, dan behoudt 
Netwerk VSP - ook wanneer reeds een opdrachtbevestiging heeft plaatsgevonden - 
zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving aan of toestemming van de 
opdrachtgever het gewijzigde of afwijkende in rekening te brengen tegen de daarvoor dan 
geldende prijs en verplicht de opdrachtgever zich tot betaling daarvan. 
2.3 Elke aanbieding, offerte c.q. tarieflijst heeft een geldigheidsduur van dertig dagen na datering. 
 
3. TOTSTANDKOMING 
Een overeenkomst met Netwerk VSP komt uitsluitend tot stand door schriftelijke bevestiging 
door Netwerk VSP of indien door ons uitvoering aan de opdracht wordt gegeven. Indien Netwerk 
VSP een opdrachtgever een orderbevestiging toezendt, geldt de inhoud van de orderbevestiging 
als volledig en juist, tenzij opdrachtgever direct, doch uiterlijk vier werkdagen (zijnde maandagen 
tot en met vrijdagen) voor de aanvang van onze productiewerkzaamheden ter voorbereiding van 
de verspreiding tegen de orderbevestiging schriftelijk protesteert. Wijzigingen in de 
overeenkomst gelden slechts, indien deze schriftelijk door Netwerk VSP zijn bevestigd. 
 
4. PRIJZEN 
4.1 De door Netwerk VSP opgegeven prijzen luiden exclusief omzetbelasting en andere 
heffingen die van overheidswege worden opgelegd. 
4.2 De door Netwerk VSP bevestigde prijzen gelden slechts voorzover de formaten, gewichten 
e.d. van de afgeleverde zaken overeenstemmen met de in de overeenkomst vermelde formaten, 
gewichten e.d. Indien het te bezorgen materiaal en/of de verpakking daarvan belemmeringen of 
problemen opleveren bij de bewerking, dan wel niet voldoen aan de condities zoals verwoord in 
het document Drukwerk- en aanleverspecificaties, welke is gepubliceerd op de website 
www.netwerkvsp.nl, is Netwerk VSP gerechtigd voorzieningen te treffen en een toeslag in 
rekening te brengen zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever. 
Retourvracht alsmede emballage komt voor rekening van de opdrachtgever. 
4.3 Netwerk VSP is gerechtigd de overeengekomen prijzen te verhogen in geval van onder meer 
tussentijdse verhogingen en/of toeslagen op vrachten, douanetarieven, goederen en/of 
grondstofprijzen, belastingen, lonen of sociale lasten, waardedaling van de Nederlandse en/of 
stijging van buitenlandse valuta en al die overheidsmaatregelen welke prijsverhogend werken 
4.4 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen heeft Netwerk VSP bij langer lopende 
overeenkomsten (duurovereenkomsten) het recht om alle prijzen met ingang van ieder kalender 
jaar aan te passen overeenkomstig het consumentenprijsindexcijfer alle huishoudens (2007 = 
100) van het Centraal Bureau voor de Statistiek, dan wel (mocht het CBS dit indexcijfer niet 
langer hanteren ) het indexcijfer dat hiermee het meest overeenstemt. 
 
5. VERSPREIDINGSTERMIJN 
5.1 Verspreidingstermijnen worden geacht bij benadering te zijn overeengekomen, tenzij een 
eventueel genoemde termijn uitdrukkelijk schriftelijk als fataal is gekwalificeerd. 
5.2 Netwerk VSP spant zich in om zich zoveel mogelijk aan de verspreidingstermijnen te houden, 
doch is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een voortijdige verspreiding of een 
overschrijding van de verspreidingstermijn, of een verschuiving als gevolg van nationale of 
lokale feestdagen. Een zodanige voortijdige verspreiding of overschrijding verplicht Netwerk 
VSP niet tot enige vergoeding, noch geeft zij opdrachtgever het recht betaling van facturen op te 
schorten, dan wel de overeenkomst ontbonden te verklaren. Wel heeft opdrachtgever het recht 
om na het verstrijken van de verspreidingstermijn Netwerk VSP schriftelijk te sommeren binnen 
een redelijke termijn te verspreiden. Bij overschrijding van deze termijn heeft opdrachtgever het 
recht de overeenkomst ontbonden te verklaren. 
5.3 Verspreidingstermijnen gelden slechts indien de te verspreiden materialen op de 
overeengekomen dag en locatie en op het overeengekomen tijdstip in het bezit zijn van Netwerk 
VSP. Bij niet tijdige aanlevering van de te verspreiden materialen is de opdrachtgever gehouden 
tot vaststelling van een nieuwe verspreidingstermijn, met 
inachtneming van de op dat moment bestaande mogelijkheden voor uitvoering van de opdracht 
door Netwerk VSP, hetgeen ter beoordeling staat van Netwerk VSP. 
5.4 Netwerk VSP heeft het recht in die situatie 30% van de prijs van de oorspronkelijk 
overeengekomen opdracht, naast de kosten van de opnieuw ingeplande verspreidopdracht in 
rekening te brengen. Alle kosten, voortvloeiende uit de niet tijdige aanlevering van de te 
verspreiden materialen komen voor rekening van opdrachtgever. 
 
6. WEIGERING VAN LEVERING 
Netwerk VSP behoudt zich het recht voor een opdracht niet of niet verder uit te voeren zonder tot 
enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien: 
• het te verspreiden drukwerk, monster of voorwerp naar inhoud, vorm of doel 
strijdig blijkt te zijn met enige wettelijke bepaling, de richtlijnen zoals verwoord in 
de codes van de Stichting Reclame Code, de openbare orde, de goede zeden of de 
zorgvuldigheid welke in het maatschappelijk verkeer betaamt, oneerlijke 
mededinging daaronder begrepen, of 
• het te verspreiden drukwerk, monster of voorwerp niet machinaal te verwerken is 
of op andere wijze de verspreiding van zendingen van opdrachtgever of van 
derden dreigt te vertragen, in al welke gevallen de opdrachtgever wel gehouden is 
tot vergoeding van kosten, schaden en rente aan Netwerk VSP. 
• het te verspreiden drukwerk strijdig is met het ondernemingsbelang van Netwerk 
VSP, bijv. bezorgerswerving voor derden, of 
• voor jongeren niet geschikt geacht drukwerk. 

7. AFLEVERING VAN MATERIALEN 
7.1 Aanlevering van drukwerk kan alleen plaatsvinden als opdracht is gegeven voor het verspreiden 
van een bepaalde folder. Aanlevering zonder opdracht of voorafgaande schriftelijke kennisgeving is 
voor eigen risico en in dat geval is Netwerk VSP gerechtigd om extra kosten in rekening te brengen. 
7.2 Het door Netwerk VSP te bezorgen of te verwerken materiaal dient tijdig en franco te worden 
aangeleverd conform de meest recente ‘Drukwerk en aanleverspecificaties’, zoals gepubliceerd op 
de website www.netwerkvsp.nl, op de bij de opdrachtbevestiging aangegeven locatie(s) en vergezeld 
van begeleidingsbon en/of vrachtbrief. Verantwoordelijkheid wordt alleen aanvaard indien deze bon 
door Netwerk VSP of een door haar aangegeven derde is afgetekend. 
7.3 Bij niet-franco levering worden betaalde vrachtkosten aan de opdrachtgever in rekening 
gebracht, onverminderd het recht van Netwerk VSP om een niet-franco levering te 
weigeren. De door of namens de opdrachtgever aangegeven hoeveelheden mag Netwerk VSP als 
juist aannemen. Netwerk VSP is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een verschil tussen de 
aangeleverde en de overeengekomen hoeveelheid. 
7.4 Te verspreiden drukwerken dienen gebundeld afgeleverd te worden tenzij er anders 
overeengekomen en schriftelijk bevestigd is. De verpakking dient te geschieden in pakken van 
gelijke inhoud en hanteerbaar gewicht, max. 8 kilo. De hoeveelheid per pak dient duidelijk op de 
buitenzijde te worden vermeld, tenzij de hoeveelheid per pak op het verzendadvies is aangegeven. 
Edities dienen duidelijk per pak en per pallet herkenbaar te zijn. 
7.5 Indien drukwerken niet op voornoemde wijze worden aangeleverd, zullen door Netwerk VSP 
extra kosten in rekening worden gebracht. Eveneens behoudt Netwerk VSP zich het recht voor om 
bij onjuiste aanlevering van drukwerken de zending te weigeren. Voor monsters en/of voorwerpen 
worden de afleveringsvoorwaarden per opdracht vastgelegd. 
7.6 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de vervanging van de door haar afgeleverde 
respectievelijk haar transporteur afgeleverde pallets. Dit dient direct bij aflevering van de volle 
pallets met drukwerken plaats te vinden. Hierbij worden in ruil voor de geleverde hoeveelheid 
pallets op verzoek éénzelfde aantal gelijkwaardige lege pallets verstrekt. 
 
8. OPSLAG EN VERVOER VAN MATERIALEN 
8.1 De in opslag staande materialen bij Netwerk VSP zijn verzekerd tegen brand- en waterschade, 
explosie- en schade door vliegtuigongelukken. Alle vervoer van materialen ter uitvoering van een 
opdracht door Netwerk VSP geschiedt voor risico van de opdrachtgever en is dientengevolge niet 
verzekerd. Het te verwerken of te bezorgen materiaal kan 
desgevraagd tegen diefstal, fraude, vermissing, zoekraken en/of beschadiging verzekerd worden, ten 
laste van de opdrachtgever. Bij niet verzekering door opdrachtgever aanvaardt Netwerk VSP voor de 
genoemde risico’s geen aansprakelijkheid. Ten aanzien van opslag en vervoer van monsters en 
voorwerpen gelden nadere in overleg met Netwerk VSP aan te geven regels. Zonder nadere 
instructie heeft Netwerk VSP het recht om restanten van drukwerken, zijnde drukwerken die resteren 
nadat de opdracht is uitgevoerd en waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat verspreiding 
van het betreffende drukwerk op een ander moment niet meer verlangd zal worden, te vernietigen 
tenzij met de opdrachtgever anders is overeengekomen. 
8.2 Indien restanten op verzoek van de opdrachtgever worden geretourneerd, worden deze voor 
rekening van de opdrachtgever getransporteerd naar de door de opdrachtgever aangegeven plaats. 
Voor materialen van opdrachtgever, welke langer dan één week bij Netwerk VSP zijn opgeslagen, 
wordt aan de opdrachtgever een bedrag voor opslag in rekening gebracht. Dit bedrag wordt berekend 
per palletplaats per week. 

9. EXCLUSIEVE VERSPREIDING 
Tenzij uitdrukkelijk overeengekomen, kan geen aanspraak worden gemaakt op exclusieve 
verspreiding van drukwerken, voorwerpen of monsters. Voor exclusieve verspreidingen worden per 
opdracht naast deze algemene voorwaarden nadere voorwaarden vastgesteld en gelden speciale 
tarieven. 
 
10. BIJSLUITERS 
Het is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Netwerk VSP bijsluiters 
e.d. in de te verspreiden drukwerken te stoppen of daaraan toe te voegen. Hiervoor gelden eveneens 
speciale tarieven welke op aanvraag worden verstrekt. 
 
11. ANNULERING VAN EEN OPDRACHT 
11.1 Annulering is tot de dinsdagochtend 9.00 uur voor de week van verspreiding mogelijk. Daarna 
wordt de annulering door Netwerk VSP op uitvoerbaarheid beoordeeld. Bij annulering van een 
opdracht tot verspreiding, heeft Netwerk VSP het recht minimaal 30% van het bij wel uitvoeren van 
de opdracht te factureren bedrag in rekening te brengen. 
11.2 Annulering van een duurovereenkomst, of beperking van de in zo’n overeenkomst afgesproken 
omvang van de verspreidwerkzaamheden, zal aan opdrachtgever in rekening worden gebracht 
conform de hiervoor beschreven regels terzake de annulering van een (individuele) opdracht. 

12. BETALING 
12.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum. Netwerk VSP is 
gerechtigd op elk moment gehele vooruitbetaling van de prijs dan wel enige andere zekerheid te 
verlangen voor de betaling van de prijs alvorens een aanvang te nemen dan wel voort te gaan met de 
uitvoering van de overeenkomst. Bij gebruikmaking van TNT verzendingen dienen de daaraan 
verbonden kosten te allen tijde vooraf te worden voldaan. 
12.2 Bij overschrijding van enige betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim zonder dat hiervoor 
enige ingebrekestelling is vereist en is opdrachtgever vanaf dat moment, rente verschuldigd van 2% 
per maand of per gedeelte daarvan over het verschuldigde bedrag, ook ingeval een betalingsregeling 
wordt overeengekomen. 
12.3 Indien opdrachtgever nalatig blijft met nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst, is 
opdrachtgever tevens gehouden tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke 
kosten, advocatenkosten en kosten van interne en externe adviezen daaronder begrepen, waarvan de 
hoogte wordt bepaald op minimaal 15% van het totaal verschuldigde bedrag. 
12.4 Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter aflossing van alle verschuldigde 
rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langste openstaan, ook als de 
opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. 
12.5 De opdrachtgever is niet bevoegd zijn betalingsverplichting op te schorten dan wel deze te 
verrekenen. Utrecht, december 2008 

13. OPSCHORTINGS- EN RETENTIERECHT i
13.1 Bij niet nakoming door de opdrachtgever van een opeisbare vordering, heeft Netwerk VSP 
het recht de verdere nakoming van haar verbintenissen die voortkomen uit alle tussen Netwerk 
VSP en opdrachtgever lopende overeenkomsten op te schorten tot nakoming plaatsvindt, 
onverminderd haar overige uit de wet voortvloeiende opschortingsrechten. Tevens worden bij 
niet nakoming door opdrachtgever van een opeisbare vordering alle vorderingen van Netwerk 
VSP op opdrachtgever onmiddellijk en volledig opeisbaar. 
13.2 Bovenbedoeld opschortingsrecht komt Netwerk VSP ook toe indien zij goede gronden heeft 
om aan te nemen dat opdrachtgever toerekenbaar zal tekortschieten in de nakoming van een 
betalingsverplichting, tenzij door opdrachtgever voldoende zekerheid wordt gesteld. Deze 
aanname kan gebaseerd zijn op informatie van derde partijen, bijvoorbeeld een beoordeling van 
een kredietverzekeringsmaatschappij. 
13.3 Netwerk VSP is bevoegd om de nakoming van een verplichting tot afgifte van materialen 
en/of restantzendingen, op te schorten tot al haar vorderingen op de opdrachtgever zijn voldaan, 
onverschillig of deze vorderingen betrekking hebben op voormelde of op andere zaken van de 
opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever voor die kosten genoegzame zekerheid heeft gesteld. Het 
recht tot retentie heeft Netwerk VSP ook ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement komt 
te verkeren. Eén maand nadat Netwerk VSP haar retentierecht heeft ingeroepen, heeft Netwerk 
VSP het recht de materialen van opdrachtgever of restanten voor rekening van opdrachtgever te 
laten vernietigen. 

14. DUUROVEREENKOMST 
In het geval er sprake is van een duurovereenkomst tussen Netwerk VSP en opdrachtgever, dient 
opdrachtgever, tenzij als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van Netwerk VSP, bij 
beëindiging van de relatie rekening te houden met een redelijke opzegtermijn, waarbij wordt 
uitgegaan van een periode van één maand per jaar (of een gedeelte van een jaar), met een 
maximum van tien maanden. 
 
15. KLACHTEN 
15.1 Klachten dienen binnen vijf werkdagen na de laatste overeengekomen verspreidingsdag 
schriftelijk te worden gemeld bij Netwerk VSP. Opdrachtgever is niet gerechtigd de nakoming 
van haar verplichtingen op grond van een klacht op te schorten. 
15.2 Geen grond voor een klacht inzake niet ontvangen drukwerk wordt gevormd door: 
a) Huizen zonder brievenbus of met een moeilijk bereikbare brievenbus, of huizen waar voor 
meerdere gezinnen slechts één brievenbus aanwezig is; 
b) Woonhuizen of winkelcentra, waar de toegang tot de brievenbus afgesloten is; 
c) Woonwagens of woonschepen; 
d) Pensions; 
e) Hotels; 
f) Sanatoria; 
g) Ziekenhuizen en industrieterreinen; 
h) Bejaarden- en verzorgingstehuizen; 
i) Wijken of straten waarin huizen gelegen zijn waar een ieder vrijelijk over drukwerk kan 
beschikken; 
j) Wanneer blijkt dat een inwonende de klachtgever is en de hoofdbewoner het drukwerk wel 
heeft ontvangen; 
k) Daar waar men op het erf of elders bijtende of loslopende dieren houdt of daar waar tuinhekjes 
op slot zijn of waar het anderszins voor een bezorger om welke reden dan ook bezwaarlijk en/of 
gevaarlijk is zich te begeven; 
l) Vertragingen in de verspreiding door overmacht als bedoeld onder punt 16, waaronder tevens 
dient te worden verstaan uiterst slechte weersomstandigheden; 
m) Adressen welke middels een sticker te kennen hebben gegeven geen drukwerk te willen 
ontvangen. 

16. OVERMACHT 
16.1 Geen der partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe 
verhinderd is als gevolg van een omstandigheid, die niet te wijten is aan haar schuld, noch 
krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
16.2 De volgende omstandigheden worden geacht niet voor rekening van Netwerk VSP te 
komen: uitermate slechte weersomstandigheden, werkstakingen, ernstige vorst, abnormale 
waterstanden, overstroming, stroomstoringen en alsmede elke omstandigheid van welke aard 
ook, waardoor het uitvoeren van de opdracht voor Netwerk VSP onmogelijk wordt of meer 
bezwaren oplevert dan Netwerk VSP bij het sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs 
mocht verwachten. 

17. AANSPRAKELIJKHEID 
17.1 Netwerk VSP besteedt de meeste zorg aan het adviseren en vaststellen van 
verspreidgebieden. De uiteindelijke beslissing en verantwoording voor de te verspreiden 
gebieden berust bij de opdrachtgever. Op verzoek ontvangt de opdrachtgever een specificatie van 
de te verspreiden gebieden op plaats en/of vier positioneel postcode niveau. 
17.2 Netwerk VSP spant zich in voor een optimale verspreiding van de materialen van 
opdrachtgever. Netwerk VSP verleent geen garanties met betrekking tot de volledige uitvoering 
van de verspreidingsopdracht en de verspreidingsdichtheid van de materialen. 
17.3 Ingeval van een niet volledige uitvoering van de verspreidingsopdracht, heeft opdrachtgever 
geen recht op teruggave en/of de waarde van de niet verspreide materialen. 
17.4 Onverminderd het overigens in deze voorwaarden bepaalde over de aansprakelijkheid van 
Netwerk VSP, is Netwerk VSP in geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de 
overeenkomst, waarvan uitsluitend sprake is indien minimaal 40% van de totale drukoplage van 
minimaal 3.000 exemplaren niet of vertraagd is verspreid en naverspreiding in die plaatsen of 
gedeelten waar omissies werden aangetoond niet meer mogelijk is, slechts aansprakelijk voor 
vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege 
gebleven prestatie. 
17.5 Iedere aansprakelijkheid van Netwerk VSP voor enige andere vorm van schade is 
uitgesloten, daaronder begrepen, aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, 
vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 
17.6 Netwerk VSP is voorts in geen geval aansprakelijk voor vertragingsschade, voor schade 
wegens overschrijding van verspreidingstermijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden en 
of feestdagen en voor schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking, 
informatie of materialen door opdrachtgever. 
17.7 De door Netwerk VSP te betalen schadevergoeding wegens toerekenbare tekortkoming in de 
nakoming van een overeenkomst, zal in geen geval meer bedragen dan een zodanig bedrag als, 
gezien de omstandigheden van het geval, in redelijke verhouding staat tot het factuurbedrag en 
zal nooit meer bedragen dan dat factuurbedrag. Indien de overeenkomst een duurovereenkomst 
is, zal de te betalen schadevergoeding in geen geval meer bedragen dan een zodanig bedrag als, 
gezien de omstandigheden van de deelovereenkomst, in redelijke verhouding staat tot het 
factuurbedrag van de deelovereenkomst en zal nooit meer bedragen dan dat factuurbedrag. 

18. AANSPRAKELIJKHEID IN GEVAL VAN DOOR DATABASE AANGESTUURDE 
VERSPREIDING 
Indien Netwerk VSP en opdrachtgever zijn overeengekomen dat de verspreiding van bepaalde 
zendingen van opdrachtgever door de database van de opdrachtgever of door de database van een 
door of ten behoeve van de opdrachtgever ingeschakelde derde wordt aangestuurd, geldt het 
volgende in aanvulling op het bepaalde in artikel 17. De verantwoordelijkheid voor de keuze van en 
de inhoud van de database en de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de gebruikte 
consumentendata en het integreren hiervan in het Netwerk Digitale Bezorgwijken 
systeem berust volledig bij opdrachtgever en Netwerk VSP aanvaardt terzake geen enkele 
aansprakelijkheid, ook niet indien Netwerk VSP opdrachtgever terzake heeft geadviseerd. 
 
19. KWALITEITSBEHEERSING 
19.1 Netwerk VSP spant zich in om een optimale verspreiding van het drukwerk te verzorgen. De 
kwaliteit van de verspreiding wordt door Netwerk VSP gecontroleerd aan de hand van een eigen 
kwaliteitsbeheersingssysteem. In dit systeem worden alle klachten over de verspreiding opgeslagen. 
Bij repeterende klachten of meerdere klachten die betrekking hebben op één bezorgwijk binnen de 
verspreidperiode van één week, onderzoekt Netwerk VSP het ontstaan van de klachten en neemt zij 
indien nodig maatregelen. Daarnaast wordt de verspreidingskwaliteit gemeten en regelmatig 
gecontroleerd aan de hand van de rapportages van een door Netwerk VSP ingeschakeld 
onafhankelijk onderzoeksbureau. 
19.2 Ondanks het feit dat Netwerk VSP geen garanties geeft met betrekking tot de kwaliteit van de 
verspreiding van het drukwerk, stelt Netwerk VSP het op prijs dat klachten over de verspreiding bij 
haar worden gemeld. Klachten over de verspreiding dienen dan wel binnen de in artikel 15 
genoemde termijn en met inachtneming van het overigens in dat artikel bepaalde, schriftelijk bij 
Netwerk VSP te worden gemeld. Een klacht over de verspreiding wordt door Netwerk VSP te allen 
tijde geregistreerd in het kwaliteitsbeheersingssysteem. 
19.3 Indien de juistheid van een klacht vastgesteld moet worden, dan kan zulks uitsluitend 
geschieden aan de hand van de door Netwerk VSP ontwikkelde methode van klachtenonderzoek. 
Deze methode meet de herinnering van ontvangst, die kan verschillen van de daadwerkelijke 
bezorging en wordt bepaald aan de hand van verschillende factoren als (1) 
de interesse van de ontvanger (2) de opvallendheid van het drukwerk, (3) de frequentie van 
verspreiding (op jaarbasis) en (4) de waardering van het drukwerk. Aan de hand van drukwerken 
met een hoge waardering respectievelijk leesbereik, wordt gecontroleerd of verspreiding heeft 
plaatsgevonden. De uitkomst hiervan geldt als maatstaf voor al het drukwerk, ook van het drukwerk 
met een lagere waardering respectievelijk leesbereik. 
 
20. TOEPASSELIJK RECHT EN DOMICILIEKEUZE 
Op geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten met Netwerk VSP is Nederlands recht van 
toepassing. De toepasselijkheid van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale 
koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980 (“Weens Koopverdrag”) wordt 
door partijen nadrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen zullen in eerste instantie berecht worden door 
de bevoegde rechter te Utrecht, tenzij Netwerk VSP de voorkeur mocht 
geven aan de rechter ter plaatse van de vestiging of woonplaats van opdrachtgever of dwingend 
recht anders voorschrijft. 
 
Utrecht, december 2008